Yeni SUT: ‘İlaç sınırlaması ve 1aylık doz’ sorunu
eczacininsesi.com Haberleri
Çarşamba, 27 Haziran 2012 11:36

Bir önceki SUT da dava açılarak ve Danıştay kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilen, bu karar üzerine SGK tarafından düzenlenmek zorunda kalınan “bir reçetede yazılabilecek dört kalem-bir kutu ile ilaç sınırlaması ve 28-29-30 gün 1aylık doz” uygulamalarının yeniden SUT uygulamasına alınmasını yorumladı.

 

 

YASALARI YANDAN DOLANMAK

 ****Türk Tabibleri Birliğinin başvurusu ile Danıştay 10.dairesi, SUT’un 6.1.1.Ç 1. maddesinin yürütmesini durdurmuştu.

SUT 6.1.1.Ç. 1)Ayaktan yapılan tedavilerde, SUT’un 6.1.2 numaralı maddesinde belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.4 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir.

DANIŞTAY Kararının gerekçesi de,

Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarını sınırlandırarak hastanın tedaviye ulaşım hakkını, tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin mesleki yetkilerini kısıtlayarak bu hak ve yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu hükmün mevzuat hükümlerine aykırı olduğu  gerekçesiyle Tebliğin 6.1.1.Ç maddesinin 1. fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur, olarak açıklanmıştı.

1 aylık kanuni bekleme süresini kullanan SGK, DANIŞTAY kararının uygulanacağını şöyle duyurmuştu:

Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) 6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümünün durdurulduğu, 06/04/2011 tarihinden başlayarak uygulamanın, Sağlık Uygulama Tebliğinin bu hükmü olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütüleceği,”

 

 

     ****Bursa Eczacı Odasının başvurusu ile DANIŞTAY 10. Dairesi, SUT un 6.1.1.Ç.7.maddesindeki 28,29 gün bölümünün yürütmesini durdurmuştu

SUT 6.1.1.Ç.7) Tebliğdeki “1 Aylık Doz”; 28,29 ve 30 günlük kullanım sürelerini ifade eder.

DANIŞTAY kararının gerekçesi de,

28 ve 29 günlük ilaç kullanım sürelerinin bir aylık dozu ifade edeceği yönündeki dava konusu düzenleme, hekim yetkisine müdahale niteliğinde olduğu gibi hastanın tedavi hakkına, bir başka ifade ile reçetede öngörülen süre kadar ilaç kullanma hakkına ve Anayasa ile güvence altına alınmış sağlıklı yaşam hakkına da aykırılık oluşturmaktadır. olarak açıklanmıştı.

Kanuni bekleme süresini kullanan SGK, DANIŞTAY kararının uygulanacağını şöyle duyurmuştu:

 

Danıştay Onuncu Dairesinin Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 10 numaralı maddesi ile 6.1.1.Ç maddesine eklenen 7 nci fıkrasında yer alan “28” ve “29” ibarelerinin yürütümü durdurulmuştur. 11/05/2012  tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.

 

Şimdi ne değişti de  DANIŞTAY kararlarına rağmen çark edilip tekrar başa dönülüyor.

DANIŞTAY kararlarındaki gerekçelerde bir değişiklik mi oldu?

Artık reçetelere yazılabilecek ilaç miktarını sınırlandırmak hastanın tedaviye ulaşım hakkını engellemiyor mu?

Artık Tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin mesleki yetkilerine müdahalede bulunup kısıtlamıyor mu?

Artık hastanın Anayasa ile güvence altına alınmış sağlıklı yaşam hakkına aykırılık oluşturmuyor mu?

DANIŞTAY Başkanı dışında bu gerekçelerin hiçbirisinde bir değişiklik yok.

BUNUN ADI YASALARI YANDAN DOLANMAKTIR.

Yapılması gereken de vakit geçirmeden DANIŞTAY a başvurup daha önceki örnek kararlarla acilen yürütmeyi durdurma kararı aldırmak ve yasayı yandan dolananlar içinde suç duyurusunda bulunmaktır.

 

Ecz. Metin Seval

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.