Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Güncellendi)
TEB Haberleri
Cumartesi, 23 Haziran 2012 13:07

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜNCELLENDİ)  

 

22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. 

Tebliğ metni ekte yer almakta olup, Tebliğ hükümlerinin;

a)       2 nci maddesi 16/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b)       8 inci maddesi 1/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c)        15 inci maddesi 1/7/2012 tarihinde,
ç)     17 nci maddesi ile değiştirilen “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1. numaralı maddenin yirmi dokuzuncu fıkrası 1/11/2012 tarihinde, 17 nci maddesinin diğer hükümleri yayımı tarihinde,
d)       18 inci maddesi 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
e)     20 nci maddesi ile değiştirilen 10.3. numaralı maddenin; birinci ve üçüncü fıkraları yayımı tarihinde; ikinci fıkrası 1/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
f)      21 inci maddesi bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilen yürürlük tarihlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
g) 24 üncü maddesinin (a) bendi ile 26 ncı maddesi 15/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ğ) 28 inci ve 29 uncu maddelerinin (a) bentleri yayımı tarihinde, 24 üncü, 28 inci ve 29 uncu maddelerinin (b) bentleri ile 25 ve 30 uncu maddeleri 1/7/2012 tarihinde,
h) 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 32, 33, 34 ve 35 inci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
ı) 7 nci maddesi ile değiştirilen 4.2. numaralı maddenin altıncı fıkrası 15/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; yedinci fıkrası yayımı tarihinde;
i) 36 ncı ve 37 nci maddeleri 15/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
j) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.
  
Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

 

 

 

22.06.2012 Değişiklik Tebliği

 

22.06.2012 Değişiklik İşlenmiş Güncel 2010 SUT

 

 

 


 

 

 

 

 

 

22 HAZİRAN 2012 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SUT DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ODAMIZ ÇALIŞMASI HAKKINDA

22 HAZİRAN 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan SUT değişikliği ile, Uygulamadan kaldırılan bazı maddelerin tekrar yürürlüğe konulduğu görülmektedir.

Değişikliğe göre reçetede kalem ve kutu sayısı kısıtlaması tekrar uygulamaya geçmiştir. SUT değişikliğine göre 01 TEMMUZ 2012 tarihinden itibaren,  Ayaktan yapılan tedavilerde, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılabilecek  ve her kalem ilaçtan bir kutunun  bedeli ödenecektir. (İlaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.8 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç).

Daha önce uygulamaya konulan ve iptal edilen  1 aylık doz; 28,29 ve 30 günlük kullanım sürelerini ifade eder uygulaması ise 01 TEMMUZ 2012 tarihinden itibaren yeniden geçerli olacaktır.

Şeker ölçüm çubuklarıiçin daha önce geçerli olan aylık azami miktar tahdidi 22 HAZİRAN 2012 tarihi itibarı ile tekrar başlamıştır.

Değişikliğe göre;

DİYABET TİPİ

AÇIKLAMA

18 yaş altı Tip- I DiabetesMellitus’lu çocuk hastalar, gebeler, transplantasyon hastalarında

Sağlık raporunda tedavi protokolü olarak belirtilen adetler esas alınacaktır.

ErişkinTip- I DiabetesMellitus’lu hastalar ve insülin kullanan Tip- II DiabetesMellitus’lu tüm hastalarda

Ayda en fazla 150 (yüz elli) adet karşılanır.

Medikal tedavi ile kontrol altında tutulan Hiperinsülinemik hipoglisemisi olan çocuk hastalar için

Ayda en fazla 150 (yüz elli) adet, erişkin hastalar için en fazla 50 (elli) adet karşılanır.

Oral antidiyabetik ilaç kullanan DiabetesMellitus’lu hastalara

6 (altı) ayda en fazla 50 (elli) adet hesabıyla, en fazla 3 (üç) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.          ( 3 ayda azami 25 adet,!) (1 kutu 6 ay geçerli olacak !)

 

 TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ..

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.