Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği
İstanbul Ecz.Od.Haberleri
Cuma, 22 Haziran 2012 12:08

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğin;

 

a)  2 nci maddesi 16/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b)  8 inci maddesi 1/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c)  15 inci maddesi 1/7/2012 tarihinde,

ç)  17 nci maddesi ile değiştirilen "Tıbbi Malzeme Temin Esasları" başlıklı 7.1. numaralı maddenin yirmi dokuzuncu fıkrası 1/11/2012 tarihinde, 17 nci maddesinin diğer hükümleri yayımı tarihinde,

d)  18 inci maddesi 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e)  20 nci maddesi ile değiştirilen 10.3. numaralı maddenin; birinci ve üçüncü fıkraları yayımı tarihinde; ikinci fıkrası 1/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f)  21 inci maddesi bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilen yürürlük tarihlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

g)  24 üncü maddesinin (a) bendi ile 26 ncı maddesi 15/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ğ)  28 inci ve 29 uncu maddelerinin (a) bentleri yayımı tarihinde, 24 üncü, 28 inci ve 29 uncu maddelerinin (b) bentleri ile 25 ve 30 uncu maddeleri 1/7/2012 tarihinde,

h)  4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 32, 33, 34 ve 35 inci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

ı)  7 nci maddesi ile değiştirilen 4.2. numaralı maddenin altıncı fıkrası 15/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; yedinci fıkrası yayımı tarihinde;

i)  36 ncı ve 37 nci maddeleri 15/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

j)  Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

 

yürürlüğe girecektir.

 

Önemle bilgilerinize sunulur.

 

Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği metni için tıklayınız.


 

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.