SGK'dan 2 adet tebliğ değişikliği
TEİS Haberleri
Perşembe, 31 Mayıs 2012 10:24

Sosyal güvenlik kurumu tarafından 29 Mayıs 2012 tarih ve 28307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Tebliğ değişiklikleri yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

 

 

29 Mayıs 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28307
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPAN ASKERİ VE SİVİL
PERSONELİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA
ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
MADDE 1 – 9/10/2010 tarihli ve 27724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Devralınan kamu idarelerinde 15/10/2010 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyon işlemleri elektronik ortamda yapılanlar hariç sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından yapılır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 


 

 

29 Mayıs 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28307
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
 
MADDE 1 – 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler ile aynı Kanunun” ifadesi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2 – AynıTebliğin 4 üncü maddesinin “2- Devir tarihinden sonra yeniden çalışmaya başlayanların tescili” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “3- Durum değişikliği hallerinde yapılacak işlemler” bölümü çerçeve başlığı ile birlikte madde metninden çıkarılmıştır.
“Devralınan kamu idarelerinde 15/1/2010 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyon işlemleri elektronik ortamda yapılanlar hariç sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin “3- Bakmakla yükümlü olunan kişiler” başlıklı bölümünün “c) Sigortalının kız çocuğu” alt başlıklı bölümüne ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.” cümlesi eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğin;
a) 3 üncü maddesi 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere,
b) Diğer maddeleri,
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 09.12.2019 - Pazartesi
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.